Beleggen

Pensioenfonds Avebe belegt de premies die u en Avebe samen maandelijks afdragen. Dit doen we onder meer in aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Alles wat we met onze beleggingen verdienen, komt ten goede aan de pensioenen van zo’n 4.500 mensen die we vertegenwoordigen.

Een zo goed mogelijk pensioen

Ons vermogen wordt belegd. Dit doen we voor de Avebe medewerkers die nu maar ook in het verleden hun geld aan ons hebben toevertrouwd. Door de premies te beleggen willen we iedereen een zo goed mogelijk pensioen geven. Allereerst vinden we het belangrijk dat de pensioenen niet hoeven te worden verlaagd. Gelukkig hebben we dit nog nooit hoeven te doen en het is ook de verwachting dat we dit in de toekomst niet hoeven te doen. Omdat de prijzen meestal stijgen vinden we het ook belangrijk dat we uw pensioen met de prijzen mee kunnen laten stijgen. In vaktermen: indexatie of toeslagverlening. De laatste jaren is dit voor een deel gelukt. U leest hier meer over onze dekkingsgraad.  

Duurzaamheid

Een goed pensioen is waardevoller in een leefbare wereld. Stichting Pensioenfonds Avebe is zich daarom bewust van haar maatschappelijke rol die daarbij hoort. Het bestuur is van mening dat duurzaam beleggen op de lange termijn zorgt voor een beter risico- en rendementsprofiel. Financiële aspecten zijn daarom niet de enige motivatie bij het inrichten van het beleggingsbeleid. 

Door middel van het participeren in de AAM beleggingsfondsen wordt invulling gegeven aan ons verantwoord beleggingsbeleid. ESG (Environmental, Social en Governance) integratie in de portefeuille is in onze ogen een noodzakelijke aanvulling op traditionele analyses. Een goed ESG-profiel van bedrijven in de portefeuille beïnvloedt de robuustheid van de beleggingen en versterkt het rendement positief.

Om het MVB beleid verder vorm te geven kan een parallel getrokken worden met de stappen in de beleggingscyclus. Naast het vaststellen van (realistische) doelstellingen is de keuze voor de instrumenten (waaronder specifieke beleggingen) een belangrijk onderdeel voor dit proces. Het beleid is geformaliseerd via overeenkomsten van het pensioenfonds met AAM. U leest hier meer. 

Taxonomieverordening
In de Taxonomieverordening staat of een economische activiteit duurzaam is of niet. Op basis van deze verordening geven pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 aan of zij ecologisch duurzaam beleggen. De taxonomieverordening hangt dus nauw samen met de SFDR. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen van dit financiële product geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. U leest hier meer over de verplichte informatie in het kader van de SFDR.


 

Risico’s van beleggen 

Om iedereen een zo goed mogelijk pensioen te kunnen geven, moeten we ons vermogen beleggen. Als de rendementen tegenvallen, dan kan het voorkomen dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager wordt. Een deel van onze beleggingsportefeuille is verzekerd bij Aegon Asset Management. Dit betekent dat we over dit deel geen risico lopen. In de beleggingsportefeuille die we zelf in beheer hebben nemen we meer risico’s om een hoger rendement te halen. De risico’s die we nemen zijn overigens verantwoord. De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is nihil.  

Waarin beleggen we?

We beleggen een groot deel in aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten en Europa. We beleggen een beperkt deel in aandelen van bedrijven in zogenaamde opkomende landen (denk aan China, India). Ook beleggen we onder andere in onroerend goed, inflatiegerelateerde obligaties en Nederlandse hypotheken.

Onze verantwoordelijkheid

Een dergelijke verantwoording is inherent aan goed ondernemingsbestuur en daarmee van belang om te voorkomen dat de onderneming zich gaat vervreemden van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. De activiteiten van het pensioenfonds op het gebied van duurzaamheid en corporate governance vormen voor pensioenhet fonds geen doel op zichzelf. Uitvoering van het beleid van het pensioenfonds op deze gebieden wordt steeds getoetst aan haar primaire verantwoordelijkheid om een optimaal rendement te genereren in het belang van de belanghebbenden bij het pensioenfonds.