Het bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Avebe voert de pensioenregeling uit en stelt het beleid vast. Het bestuur bestaat uit vier leden: twee leden namens de werkgevers, een namens de werknemers en een namens de pensioengerechtigden. De leden namens de werknemers en pensioengerechtigden zijn benoemd na een bindende voordracht of verkiezingen. De werkgever draagt de 2 werkgeversleden voor.
 

De samenstelling

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:

Naam

Functie

Namens

E. (Erik) Elderman 

Voorzitter

Werkgever

D.K. (Douwe) Faber 

Lid

Pensioengerechtigden 

F. (Fred) Oostland

Vice-voorzitter

Werkgever

G. (Gerhard) de Vries 

Secretaris

Medewerkers


 

Vertegenwoordiging

Elk bestuurslid behartigt de belangen van álle belanghebbenden op een evenwichtige manier. De belanghebbenden zijn medewerkers van Avebe, pensioengerechtigden en voormalige medewerkers (die nog niet met pensioen zijn). Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van het pensioenreglement
  • het beheer van het vermogen om de pensioenen te kunnen betalen
  • het beleid van het pensioenfonds (zoals o.a. het beleggingsbeleid en communicatiebeleid)

We willen de medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden een zo goed mogelijk pensioen geven.

Samenwerken

Het bestuur heeft een aantal werkzaamheden uitbesteed aan andere partijen. De pensioenuitvoering wordt verzorgd door VISMA Idella. Indien u vragen heeft over de pensioenregeling dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van VISMA Idella. De vermogensbeheerder van het pensioenfonds is TKP Investments. KPMG is de accountant van het pensioenfonds. Willis Towers Watson is de adviseur van het bestuur van het pensioenfonds. 

Toezicht

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt dit onder meer aan de hand van het concept jaarverslag. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan wordt in het jaarverslag opgenomen. U leest hier meer over het Verantwoordingsorgaan. 

 

 

Heeft u een klacht of een geschil?

Het pensioenfonds probeert de pensioenregeling zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Indien u vragen heeft dan kunt u terecht bij de helpdesk. Wij gaan ervan uit dat de helpdesk uw klacht zo goed mogelijk probeert op te lossen. Komt u er met de helpdesk niet uit? Dan kunt u verdere stappen ondernemen. In ons klachten- en geschillenreglement staat hoe u dat kunt doen. Wilt u iets aan de kaak stellen dat gaat over hoe het pensioenfonds bestuurd wordt, dan kunt u een beroep doen op onze klokkenluiders- en incidentenregeling.

Compliance Officer Pensioenfonds Avebe
Onze Compliance Officer Johan van Dulst controleert of iedereen bij het pensioenfonds zich houdt aan de gedragscode van het pensioenfonds. Hij controleert ook of klachten en geschillen juist worden afgehandeld. Hieronder vindt u de contactgegevens van Dhr. van Dulst. 

Mr. Johan van Dulst
Telefoon: 06 –12 970 487
E-mail: jvandulst (@planet.nl)