Wat vindt u in Laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds Avebe.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
  Ouderdomspensioen
  Ouderdomspensioen

  Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Avebe en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u in principe vanaf uw AOW-leeftijd. U ontvangt dat bovenop uw AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds Avebe is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend en het aantal jaren dat u bij Avebe heeft gewerkt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat in de pensioenplanner, op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Partnerpensioen
  Partnerpensioen

  Uw partner heeft na uw overlijden recht op een partnerpensioen. Het partnerpensioen is in principe 70% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken. Dit geldt alleen als u tijdens uw dienstverband met Avebe bent overleden. Als u overlijdt nadat u bij Avebe uit dienst bent gegaan, dan wordt het partnerpensioen anders berekend. Het partnerpensioen is dan een percentage van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u Avebe verliet. Het is belangrijk dat uw partner bij ons is aangemeld.

  Tijdelijk partnerpensioen
  Tijdelijk partnerpensioen
  Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Avebe, dan ontvangt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen tot het moment dat hij/zij een AOW ontvangt.
  Wezenpensioen
  Wezenpensioen

  Het wezenpensioen wordt aan uw kind uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kind 18 jaar wordt. Als uw kind invalide is of nog studeert, dan wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot de 27e verjaardag. Hoeveel uw partner en kinderen precies ontvangen, vindt u in de pensioenplanner.

  Arbeidsongeschiktheidspensioen
  Arbeidsongeschiktheidspensioen

  Als u langer dan 2 jaar ziek bent, en u aansluitend door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan blijft u (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. Hoeveel voor u wordt betaald, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. In de folder Arbeidsongeschikt op onze website leest u welk deel van de premie wordt doorbetaald. Als u volgens het UWV arbeidsongeschikt bent, dan hebt u recht op een uitkering volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Zodra u hier recht op hebt, komt u daarnaast mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Pensioenreglement
  Pensioenreglement

  In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.


 • Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

  Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk een ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen op. Ook is er mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen voor als u arbeidsongeschikt wordt.


 • Hoe bouwt u pensioen op?
  Drie soorten pensioen
  Drie soorten pensioen

  U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:
  A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Avebe. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Pensioenfonds Avebe. C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  A. De Algemene Ouderdomswet (AOW) De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl. Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

  B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt De hoogte van het pensioen bij Avebe vindt u in de Pensioenplanner en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO van Pensioenfonds Avebe ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Avebe. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Kijk in de pensioenplanner voor een overzicht van wat u in de toekomst kunt verwachten. U vindt dit ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij eventueel eerdere werkgevers.

  C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Avebe. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten.

  Middelloonregeling
  Middelloonregeling

  Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw gehele bruto loon een pensioen op. We houden namelijk rekening met de AOW die u van de overheid krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto loon minus de franchise (2024: € 17.545) bouwt u jaarlijks maximaal 1,738% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van het opgebouwde pensioen in al die jaren plus de eventuele gegeven indexaties. Uw uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. We noemen dit daarom een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum krijgt u uw pensioen elke maand, zo lang u leeft. Let op: In deze pensioenregeling is de bijdrage van Avebe om de pensioenopbouw te financieren gemaximeerd. Avebe betaalt niet meer premie dan 25,7% van de totale loonsom. Onder normale omstandigheden is de premie voldoende, maar u hebt geen garantie. Als de rente laag is of als de levensverwachting ineens stijgt, dan kunnen we besluiten om de jaarlijkse pensioenopbouw te verlagen. U bouwt dat jaar dan minder pensioen op. Als het slecht gaat met het pensioenfonds kunnen we de opgebouwde pensioenen in het uiterste geval verlagen.

  Opbouwpercentage
  Opbouwpercentage

  Ieder jaar bouwt u een pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Dat doet u niet over uw gehele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’ (in 2024: € 17.545). Over het bruto loon minus franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,738% aan ouderdomspensioen op. Stel: u verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 17.545. U bouwt in dat jaar 1,738% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van (€ 50.000 - € 17.545 =) € 32.455. U bouwt in dat jaar dus € 564 aan ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering krijgt, is een optelsom van alle jaren pensioenopbouw (plus de eventuele indexatie). Let op: in deze pensioenregeling is de pensioenpremie voor Avebe gemaximeerd. Wanneer de premie onvoldoende is voor de toekomstige opbouw, zullen we de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen. U bouwt dat jaar dan minder pensioen op.

  https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/img/icons/premie.png
  De premie

  Avebe betaalt elke maand pensioenpremie aan het pensioenfonds en u betaalt aan Avebe een bijdrage van 3,6% van uw maandelijkse pensioengrondslag plus 3,2% van uw salaris. Avebe houdt uw deel maandelijks in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw salarisstrook. De premie die Avebe betaalt, staat niet op uw salarisstrook. Het bedrag dat Avebe betaalt is gemaximeerd op 25,7% van de totale loonsom. 
   


 • Welke keuzes heeft u zelf?
  Waardeoverdracht
  Waardeoverdracht

  Bent u nieuw in dienst bij Avebe? U kunt het pensioen dat u via eerdere werkgevers heeft opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Avebe. Als u nieuw in dienst bent, dan gaat u pensioen opbouwen bij Avebe. Hebt u hiervoor bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat pensioen meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via dit formulier. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van uw vorige pensioenuitvoerder en van Pensioenfonds Avebe. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder en wordt het pensioen door die uitvoerder aan u uitbetaald als u met pensioen gaat.

  Nabestaandenoverbruggingspensioen
  Nabestaandenoverbruggingspensioen

  Als u overlijdt, blijft uw partner met een lager inkomen achter. Daarnaast komt hij of zij waarschijnlijk niet in aanmerking voor een Anw-uitkering van de overheid. Om te voorkomen dat het inkomen van uw partner te laat is, biedt Avebe u het Nabestaandenoverbruggingspensioen. Uw partner kan dan op aanvullend inkomen rekenen als u komt te overlijden. U bepaalt zelf of u voor deze verzekering kiest. Het nabestaandenoverbruggingspensioen is 17.860 euro bruto per jaar (2023). De maandelijkse premie voor deze verzekering is afhankelijk van uw leeftijd. De premie wordt maandelijks op uw brutosalaris ingehouden; netto betaalt u dus minder.

  Premie 2023 per maand
  Leeftijd 25 tot 35 jaar € 24,88 
  Leeftijd 35 tot 45 jaar € 36,74 
  Leeftijd 45 tot 55 jaar € 61,39 
  Leeftijd 55 tot 67 jaar € 70,13

  U leest meer over het Nabestaandenoverbruggingspensioen op deze website. Let op: u kunt deze verzekering alleen afsluiten binnen 3 maanden na indiensttredingsdatum of binnen 3 maanden na wijziging van uw burgelijke staat.

  Pensioenopbouw tijdens verlof
  Pensioenopbouw tijdens verlof

  Tijdens verlof kunt u ervoor kiezen om de pensioenopbouw voort te zetten.

  Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen
  Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

  Als u met pensioen gaat dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hier eenmaal voor gekozen hebt, kunt u het niet meer terugdraaien.

  Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen
  Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

  Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer). U kunt er daarom voor kiezen om het partnerpensioen te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner hebt, dan moet hij/zij wel instemmen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien.

  Eerder stoppen of langer doorwerken
  Eerder stoppen of langer doorwerken

  U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf 10 jaar voor uw AOW-leeftijd. Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk minder lang pensioen op en het moet over een langere periode worden uitgekeerd. U kunt er ook voor kiezen om later met pensioen te gaan. U hebt dan wel toestemming van Avebe nodig om langer door te mogen werken. Als u die toestemming krijgt, wordt het uitbetalen van uw pensioen uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Uw pensioen kan maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd worden uitgesteld. U kunt ook gedeeltelijk met pensioen gaan. U gaat dan bijvoorbeeld voor twee dagen per week met pensioen en u blijft drie dagen per week werken tot u volledig met pensioen gaat. We noemen dit ook wel ‘deeltijdpensioen’.

  Beginnen met een hoger of juist lager pensioen
  Beginnen met een hoger of juist lager pensioen

  Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U kunt ervoor kiezen om eerst vijf of tien jaar een hoger pensioen te krijgen, en daarna een lager pensioen. Na die periode krijgt u levenslang het lagere pensioen. U kunt er ook voor kiezen om eerst vijf of tien jaar een lager pensioen te krijgen, en daarna een hoger pensioen. Na die periode krijgt u dan levenslang het hogere pensioen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer terugdraaien. De variabele uitkering mag tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd doorlopen. Als u op uw AOW-leeftijd met pensioen gaat dan kunt u dus slechts 5 jaar een variabele uitkering ontvangen (in plaats van de maximale duur van 10 jaar variabele uitkering).


 • Hoe zeker is uw pensioen?
  Risico’s
  Risico’s

  De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Wij proberen het pensioen met de lonen bij Avebe mee te laten groeien. Maar het is niet zeker of dit ook kan. Uw pensioenopbouw kan verlaagd worden als de premie onvoldoende is. Pensioenfonds Avebe heeft namelijk te maken met de volgende risico’s - Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten de pensioenen dan langer uitbetalen dan verwacht. - De rente kan dalen. Het pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen. - De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen. Indexatie Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de lonen bij Avebe. Dit heet ‘indexatie’. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Avebe de pensioenen als volgt verhoogd:

  Indexatie
  Indexatie

  Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de lonen bij Avebe. Dit heet ‘indexatie’. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Avebe de pensioenen als volgt verhoogd:
   

    Indexatie  Inflatie 
  2023 3,4% 1,6%
  2022 2,3% 14,3%
  2021 1,7% 2,39%
  2020 0,8% 0,6%
  2019 3,00% 2,30%
  Als er een tekort is
  Als er een tekort is

  Het kan gebeuren dat we toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de pensioenen niet indexeren of in het uiterste geval de pensioenen verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen. Tot nu toe is het bij Pensioenfonds Avebe niet nodig geweest om de pensioen te verlagen. Het is wel mogelijk dat de pensioenopbouw in dat jaar verlaagd wordt. In dat geval bouwt u dan minder pensioen op.


 • Welke kosten maken wij
  De kosten
  De kosten

  Pensioenfonds Avebe maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de uitvoering en de administratie, extern advies, het vermogensbeheer, uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van de website, de jaarlijkse pensioencampagne en de nieuwsbrief.


 • Wanneer moet u in actie komen
  Als u verandert van baan
  Als u verandert van baan

  Bent u nieuw in dienst bij Avebe? U kunt het pensioen dat u via eerdere werkgevers heeft opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Avebe. Als u nieuw in dienst bent, dan gaat u pensioen opbouwen bij Avebe. Hebt u hiervoor bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat pensioen meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via het formulier op de website. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de financiële situatie van uw vorige pensioenuitvoerder en van Pensioenfonds Avebe. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder en wordt het pensioen door die uitvoerder aan u uitbetaald als u met pensioen gaat.

  Als u arbeidsongeschikt wordt
  Als u arbeidsongeschikt wordt

  Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, kunt u recht hebben op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheids- pensioen. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Als u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een WIA-uitkering. Het Pensioenfonds heeft bij arbeidsongeschiktheid twee dingen voor u geregeld: - uw pensioenopbouw loopt gewoon door en - u kunt in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Of u hier recht op hebt, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en uw salaris. U ontvangt alleen premievrijstelling als u meer dan 45% arbeidsongeschikt bent. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is alleen van toepassing op het salaris boven 66.956 euro (in 2023). In de folder ‘Arbeidsongeschiktheid’ op de website leest u hier meer over.

  Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
  Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

  Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen. Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen. U en uw partner moeten namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn die voorwaarden: - U hebt uw partner bij het pensioenfonds aangemeld - U hebt hierbij een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds ingeleverd - U voert op dit moment - en al minimaal zes maanden - een gezamenlijke huishouding, en woont dus beiden op hetzelfde adres Alleen als u en uw partner aan deze voorwaarden voldoen, komt uw partner in aanmerking voor het partnerpensioen.

  Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont
  Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont

  Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij het Pensioenfonds melden. Hiervoor gebruikt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen, te downloaden via www.rijksoverheid.nl. Verdeling ouderdomspensioen In principe wordt het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet of in een andere verhouding te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Verdeling partnerpensioen Uw ex-partner krijgt bij uw overlijden ook recht op een deel van het partnerpensioen: het bijzonder partnerpensioen. Dit wordt na uw overlijden aan uw ex-partner uitgekeerd. Het bijzonder partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat vanaf het begin tot het einde van de relatie bij ons hebt opgebouwd. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonen, als dit bij een notaris is vastgelegd. Net als bij het ouderdomspensioen kunt u ook hier andere afspraken met uw ex-partner over maken.

  Als u verhuist naar het buitenland.
  Als u verhuist naar het buitenland.

  Als u naar het buitenland verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door en informeer naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW. Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door.

  Als u werkloos wordt
  Als u werkloos wordt

  Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Ook de opbouw van het partnerpensioen en wezenpensioen stopt. Het is belangrijk dat u de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen in kaart brengt.

  Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
  Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

  Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij ‘Welke keuzes heeft u zelf?’

  Mijnpensioenoverzicht.nl
  Mijnpensioenoverzicht.nl

  Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Als u vragen heeft
  Als u vragen heeft

  Heeft u vragen over uw pensioen bij Avebe? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 088 230 2359.